Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi

Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi
Short promotional animations for mobile game titled Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi.
List episode
2 1