UN-GO Inga-ron

UN-GO Inga-ron
The episode depicted the protagonists Yuuki Shinjuurou and Inga's first encounter.
List episode
1