Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi

Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi
Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions.
List episode
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1